Təşkilat artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən hüquq islahatlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına öz töhvəsini verməkdədir

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011

The Corruption Perceptions Index ranks countries/territories based on how corrupt their public sector is perceived to be. Azerbaijan is in the 143th place among 180 countries:
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: